Informácie

Všeobecné obchodné podmienky.

I. Všeobecná oblasť platnosti

Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky  obchodné vzťahy - terajšie aj budúce.Termínom „zákazník“ označujeme fyzickú a právnickú osobu s ktorou vstupuje firma NEOPOLIS- R, s.r.o. do obchodného vzťahu .

II. Ochrana osobných údajov 

Predajca NEOPOLIS-R,s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje zákazníka ( meno, priezvisko, poštová adresa, telefón, e-mailová adresa ) sú dôverné  a nebudú inak zverejnené ako na účel vybavenia objednávky a nebudú  poskytnuté tretím osobám. Pri nakladaní s osobnými údajmi sa predajca zaväzuje riadiť zákonom č.428/2002 z. z. O ochrane osobných údajov.

III. Plnenie zmluvy

Zákazník sa zaväzuje  pri odsúhlasení objednávky zložiť  zálohu vo výške min 75% z ceny(ak sa nedohodli  inak) objednaného tovaru a ten následne odobrať a  zvyšok sumy doplatiť pri jeho prevzatí resp.uhradiť sumu  bankovým prevodom na účet predajcu vopred. Pokiaľ zákazník neuhradí pri prevzatí tovaru zvyšnú sumu aleboju neuhradí  vopred bankovým prevodom , nebude mu tovar vydaný.  V prípade, že zákazník neuhradí zvyšnú časť ceny po dobu 15 dní od doručenia zásielky   , záloha ako aj objednaný tovar prepadá v prospech predajcu(ak sa nedohodli písomnou formou inak).  Pokiaľ sa stane, že objednaný tovar nie je možné dodať včas a kompletne z dôvodu nedodania dodávateľom, zákazník o tom bude bezodkladne informovaný a bude mu navrhnuté iné možné riešenie, alebo mu bude vrátená záloha.

IV. Objednávanie

Objednávky na tovar môžete zasielať 2 spôsobmi:
-on-line vyplnením objednávkového formulára – nákupný košík
-elektronickou poštou na adrese:neopolisr.sro@gmail.com

Vám potvrdíme do 24 hodín písomne  elektronickou poštou na Vami zadaný e-mail kontakt alebo sms správou na Vami zadané telefónne číslo.

V. Dodacie podmienky+ doprava

Dodanie tovaru závisí od pripísania finančných prostriedkov v prospech nášho účtu

-dodanie pri svietidlách 2-6 týždňov -  závisí od konkrétneho výrobcu( výnimočne sa môže stať pri drahších svietidlách napr. svietidlá ASTRO ), že termín bude 4-8 týždňov.
- dodanie pri stoličkách je 2-4 týždne
-dodanie pri sedačkách je 5-7 týždňov
Termín dodania sa potvrdzuje vždy po potvrdení objednávky.

Doprava

-kurierskou službou UPS
-Slovenskou poštou

VI. Záruka

Tovar je dodávaný v kvalite a podľa platných noriem jednotlivých výrobcov či dodávateľov v tomto prípade partnerov predajcu. Predajca NEOPOLIS-R si vyhradzuje právo špecifikovať u jednotlivých druhov tovaru odchýlky, ktoré nie sú chybami, pokiaľ ide iba o drobné rozdiely v prevedení, ktoré nemajú vplyv na kvalitu tovaru a jeho úžitkové vlastnosti. Záruka na produkty je 24 mesiacov a  vzťahuje sa na chyby zistené pri prevzatí tovaru, alebo pri následnom riadnom užívaní podľa návodu. Zákazník má právo reklamovať zakúpený tovar  po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru  .Upozornenie: Montáž svietidiel smie vykonávať len odborná elektromontážna firma alebo osoba s elektromontážnu kvalifikáciou

VII. Reklamácia

Reklamáciu na zakúpený tovar si môžete uplatniť do 24 mesiacov od zakúpenia písomnou formou a to elektronickou poštou s popisom nedostatkov on-line alebo  listom poslaním na našu adresu: NEOPOLIS-R ,s.r.o Hviezdoslavova 22,960 01 Zvolen

Ak ide o rozbité tienidlo, prípadne súčiastku , ktorá sa dá dodať ako náhradný diel reklamovaný tovar klient  nemusí posielať dodávateľovi, stačí len presný popis a prípadne fotodogumentáciu následne sa mu pošle len poškodená reklamovaná časť. Ak ide o neidentifikovateľnú chybu reklamovaný tovar musí byť zaslaný na adresu dodávateľa spôsobom aký si sám zvolí...Slovenskou poštou, kuriérskou službou alebo osobne donesie na adresu , ktorá je na to určená. Reklamácia je vybavená do 30 kal. dní podľa OZ. Reklamácia sa rieši vždy len písomnou formou. K reklamácii je nutné priložiť kópiu daňového dokladu – bloček alebo faktúra v prípade, že ste tento doklad stratili reklamácia Vám môže byť zamietnutá. Náklady spojené s odoslaním reklamácie balíka hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie Vám bude po vzájomnej dohode dodaný nový funkčný produkt alebo finančná čiastka, ktorú ste zaň zaplatili nevzťahuje sa na poštovné náklady spojené s reklamáciou.

Reklamácia je prijatá len písomnou formou po dobu 24 mesiacov od  zakúpenia tovaru a to len s daňovým dokladom - faktúra. Zákazník musí popísať chybu v reklamačnom protokole prípadne urobiť fotodokumentáciu a tú poslať predajcovi elekt.poštou alebo sms/mms na tel.číslo uvedené v zmluve. Reklamácia sa nevzťahuje na mechanické poškodenie alebo nesprávnym užívaním zakúpeného tovar .

Predajca má právo reklamáciu odmietnuť pokiaľ nie sú splnené všetky uvedené  podmienky.

 Predajca je povinný informovať zákazníka o jej prijatí a priebehu  reklamácie. Zákazník  nemá právo  požadovať vrátenie peňazí pri podávaní reklamácie.Prislúcha mu tento nárok len pri  vyčerpaní všetkých možností nápravy :zvolí odstúpenie od zmluvy z dôvodu právnej alebo vecnej chyby, nevzniká zákazníkovi nárok na odškodné z dôvodu chýb na tovare. Pokiaľ bude zákazník ochotný po vyčerpaní všetkých možností nápravy si tovar ponechať, bude mu dodatočne poskytnutá zľava, ako peňažné vyjadrenie chýb na tovare.

VIII. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru si dôkladne prezrite nasledujúce veci:
-či nie je poškodený balík
-či zodpovedá množstvu balíkov ako sú na dodacom liste
V prípade pochybnosti pri preberaní tovaru, že niečo nie je v poriadku napr. balík je poškodení, balík hrkoce – môže byť rozbité sklo tovar nepreberajte.

IX.  Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy: Podľa zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom obchode v znení neskorších predpisov je možné tovar vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia.. Po tomto termíne nemá zákazník právo na odstúpenie od zmluvy podľa uvedeného zákona .Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená kúpna cena.Tovar, ktorý budete v rámci odstúpenia od zmluvy odosielať späť na našu adresu, musí byť:

- v pôvodnom obale a  nepoškodenom obale, nesmie javiť známky používania (byť namontované a následne demontované), musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď) as originálnym dokladom o kúpe. Neposielajte tovar na dobierku! Odporúčame Vám tovar poistiť a u Vášho prepravcu označiť ako krehké. Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napríklad svetelné zdroje - žiarovky či žiarivky). 

Vždy je dobré informovať dodávateľa (tel.0903845752 , 0911524778) o vzniknutej situácii, predídete prípadnému nedorozumeniu, prípadne môžeme spoločne nájsť iné riešenie k Vašej spokojnosti .Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. Najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Vrátené budú len peniaze za tovar, nie za dopravu tovaru. 

X. Storno

-Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho

-Storno kupujúceho(zákazník) je možné bez sankcii do 24 hodín od odoslania objednávky  elektronickou poštou alebo sms správou dodávateľovi. Ak by to bolo po tejto dobe, predajca má právo sankčného poplatku z celkovej objednávky  a to vo výške 10%  z ceny objednávky.

XI. Záverečné ustanovenia 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od  01.08.2013. Predajca  je oprávnený VOP aktualizovať. 

Furniture for life Neopolis
Košík

Košík

Názov produktu: Cena za ks Množstvo Cena celkom
 
Celkom:  €
 
 
Objednať